STERYLIZACJA PAROWA, DEZYNFEKCJA I HIGIENA

internetowy portal wiedzy

Postępowanie z odpadami

Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określa Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 2001 r. (DzU 2001.62, 628).

 

Do grupy odpadów komunalnych zaliczamy te odpady powstające w gabinecie dentystycznym, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, tj. opakowania, papier, szkło, tworzywa sztuczne, resztki żywności, odpady po sprzątaniu, a także unieszkodliwione odpady specyficzne.

Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżniamy:

  • odpady specyficzne - czyli wszystkie, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, które mogą wywołać choroby u ludzi i zwierząt. Do tej grupy zaliczamy np. użyte materiały opatrunkowe, użyte materiały medyczne: strzykawki, wenflony, rękawiczki jednorazowego użytku, pościel, serwety i fartuchy jednorazowego użytku, oraz zużyte ostre przedmioty, głównie igły, skalpele;
  • odpady speqalne - wszystkie odpady zawierające substancje chemiczne, które mogą wywołać choroby niezakaźne u ludzi i zwierząt. Do tej grupy zaliczamy np. amalgamaty, zużyte świetlówki zawierające rtęć, przeterminowane lub niezużyte środki farmaceutyczne, baterie, odczynniki, błony fotograficzne, substancje radioaktywne.

Odpady powinny być zbierane w miejscu ich powstawania do zamykanych pojemników z foliowymi workami jednorazowego użytku, gwarantującymi odpowiednie zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Przedmioty o ostrych końcach i krawędziach powinny być zbierane do pojemników sztywnych, odpornych na przebicie. Pojemniki i worki powinny znajdować się w miejscach powstawania odpadów (w każdym pomieszczeniu, gdzie świadczone są usługi). Nie zaleca się otwierania raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użytku.

Osobną grupą odpadów są materiały zanieczyszczone krwią lub wydzielinami. Odpady te powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach lub workach foliowych.

Do momentu odbioru odpady powinny być przechowywane w odpowiednio przystosowanym do tego celu wydzielonym miejscu, odizolowanym od części, w której świadczone są zabiegi.

Czas przechowywania odpadów specyficznych nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C. W temperaturze poniżej 10°C odpady specyficzne mogą być przechowywane nie dłużej niż 14 dni.

Amalgamat dentystyczny zawiera ok. 50% rtęci oraz inne metale ciężkie takie, jak: srebro, cynk, miedź i cyna. We współczesnej praktyce powinny być używane wyłącznie kapsułki amalgamatowe.

W celu wychwytywania amalgamatu należy stosować separatory (zgodnie z nowymi aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego). Resztki amalgamatu nie mogą być wylewane do kanalizacji ani też wyrzucane z odpadami bytowymi.

Nie należy płukać separatorów amalgamatu, filtrów i pojemników w zlewie. Zaleca się zbieranie i magazynowanie suchych odpadów amalgamatu, wolnej rtęci, złamanych lub niezużytych kapsułek, separatorów i filtrów w speqalnie do tego celu przeznaczonych, szczelnych pojemnikach. Pojemnik z amalgamatem, który jest przeznaczony do przerobu, powinien być oznaczony jako ?amalgamat dentystyczny:

Odpady specyficzne i specjalne oznakowane odpowiednim kodem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (DzU 2001.112,1206) w sprawie katalogu odpadów, należy przekazywać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu mającemu odpowiednie zezwolenia na unieszkodliwianie tych odpadów.